top of page
תנובה

תנובה

ראשיתה של תנובה בשנת 1926, עת החליטו המושבים והקיבוצים לרכז ולאגד את הטיפול בכל שלבי העיבוד, הייצור והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה - חלב טרי, מוצרי חלב ובהמשך גם ביצים, עופות, ירקות ופירות. לאורך השנים לתנובה היה חלק חשוב ומשמעותי בהתפתחות כלכלת ישראל. מועסקים בה 6,000 עובדים מכל רחבי הארץ, מתוכם כ־ 70% תושבי הפריפריה והיא בעלת מחזור מכירות שנתי של כ־ 6.5 מיליארד ₪.
בשגרה ובעתות חירום ומשבר, תנובה מספקת מידי יום כ־ 5 מיליון מוצרים טריים לכל בית בישראל.

ייעוד

תנובה פועלת לחיזוק הזהות הישראלית ולהעצמת תחושת השייכות, ומחויבת לספק ודאות וביטחון תזונתי לכל תושבי ישראל ולכלל מחזיקי העניין שלה: צרכנים, לקוחות, ספקים, חקלאים, עובדים, קהילה ובעלי מניות.


מנהיגות קשובה

יחסי העבודה מתבטאים בהידברות, בשיח ענייני ובחתירה מתמדת להשגת פתרונות נכונים והגיוניים למחלוקות בין הצדדים. נבנו שגרות עדכון קבועות, הידברות, התייעצות ושיח תוך מתן דגש לשקיפות, להקשבה ולאמון הדדי. בתנובה מעצבים ומוודאים את קיומם של תהליכי למידה והעצמת עובדים, אוטונומיה ליחידות השונות המאפשרת יכולת הסתגלות תגובה מהירה. הם משלבים הגעה תדירה לשטח, שיח פתוח ומכבד ומפגשים עם עובדים כדי להכיר מקרוב בעיות, דילמות והתלבטויות ולסייע בפתיחת צווארי בקבוק.


תרבות ארגונית קשובה

בתנובה הושקעו בוצע מהלך משותף של בניית תרבות ארגונית ואסטרטגיה לקבוצה. מתוך התפיסה ש"תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר", הושקעו תשומת לב רבה והשקעה בהגדרה ובהטמעה של התנהגויות רצויות העומדות בבסיסה של התרבות הארגונית לטובת יישום האסטרטגיה החדשה והובלת שינוי.

הגישה הבסיסית היא שההטמעה צריכה להיות פשוטה, קליטה, מובנת וישימה, לכן הוחלט להתמקד בהתנהגויות רצויות הניתנות למדידה.


שותפות עם מחזיקי עניין

כארגון לאומי עם שורשים עמוקים ועם המיתוג של 'בית ישראלי', תנובה מתנהלת בצורה אכפתית כלפי כל מחזיקי העניין שלה במובן הכי רחב של המושג.

בראש ובראשונה אלה הם העובדים, המהווים שותפים מלאים, שאיתם מתייעצים במפגשי שולחנות עגולים. התייעצויות מתקיימות גם עם ארגון העובדים בתהליכי קבלת החלטות מהותיות, שלהן השפעה על החברה ועובדיה. הידברות, שקיפות, הקשבה ואמון - כאשר הנהלה מתנהלת לפי ערכים אלה, היא זוכה להם באופן הדדי.

תנובה פועלת באופן תדיר למתן שירות מיטבי וקשוב ללקוחותיה, באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין חטיבת שרשרת האספקה לבין חטיבת המכירות, שבאופן טבעי מחזיקות בנקודות מבט שונות.

תנובה התחייבה להפחתה, שנפרסת על פני חמש שנים, של שלושה מרכיבים: סוכר, שומן ומלח בחלק גדול של מוצריה.

תנובה הקימה עם שותפיה את חממת הפוד-טק בתחילת 2020 בקריית שמונה כדי לבנות ערוצי חדשנות טכנולוגית ועסקית ארוכי טווח ולתמוך בנושאים סביבתיים, לצד אמירה שמכוונת לקידום הקהילה בפריפריה מתוך אג'נדה לאומית־ציונית.

bottom of page