top of page

אמנת קפיטליזם קשוב ישראל

אמנת קפיטליזם קשוב ישראל משקפת תפיסה אישית לגבי הדרך הראויה לניהול עסקים בארץ.

חתימה על האמנה נעשית באופן אישי על ידי כל מי ששואף לנהוג כך בעסקים.

bottom of page