top of page

קפיטליזם קשוב ואחריות תאגידית

גישת הקפיטליזם הקשוב שוכנת באותם העולמות כמו גישת האחריות התאגידית, אולם היא שונה ממנה במהות הבסיסית. קפיטליזם קשוב מכוון להשפעה משמעותית והוליסטית על החברה העסקית וכלל הסובבים אותה, ובכך התרומה שלו היא משמעותית ורחבה. אחריות תאגידית מגיעה מעולמות ניהול הסיכונים ואינה מכוונת להשפעה משמעותית על מנהיגות החברה העסקית ועל התרבות הארגונית שלה.

שתי הגישות משלימות אחת את השניה וקפיטליזם קשוב מעודד ותומך בבניית סביבה עסקית שמסייעת ביישום אחריות תאגידית ובהגשמת מדדי אחריות תאגידית כגון SDG, ESG ועוד, כל זאת כפועל יוצא של גישה וחשיבה קשובה.

קפיטליזם קשוב ישראל - מייצרים קהילת עסקים קשובים רחבה ומשמעותית, משפיעים לטובה על החברה הישראלית, הסביבה והמדינה.

bottom of page