• gzshiri

נקודת מפנה קריטית במאבק בין כוחות מנוגדים בעולם העסקים

מאת ד"ר יעל אלמוג זכאי, יו"ר קפיטליזם קשוב ישראללפני כשבוע פרסם ארגון Business Roundtable) BRT) הצהרה היסטורית שנחתמה על ידי 181 מנכ"לי החברות הגדולות ביותר בארה"ב. על פי ההצהרה ייעוד התאגיד לשרת את כלל מחזיקי העניין שלו (לדוגמא עובדים, ספקים, קהילה וכד', בנוסף לבעלי מניותיו). מדוע ההצהרה היסטורית? כיון שהיא מבטאת נקודת מפנה קריטית במאבק בין כוחות מנוגד